Wil je ook inloggen? Laat ons een film voor je maken!
Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor je kunnen doen.
Home

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte

Four Corners, film & videoproducties stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Four Corners bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

Reis en verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Four Corners hanteert een vergoeding van € 0,30 per gereden kilometer van Four Corners HQ naar de opnamelocatie en weer terug.

Muziek

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Sterallures

Four Corners realiseert zich dat het aanschaffen van, of meespelen in een Four Corners productie kan lijden tot sterallures. Ondanks het feit dat Four Corners deze gevoelens graag creëert, distantieert zij zich van iedere vorm van sterallures en de consequenties die deze voor derden met zich mee brengen. Four Corners kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

Auteursrecht

Concepten, ideeën, voorstellen en voice-over teksten die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Four Corners. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Four Corners de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Four Corners-producties rust het auteursrecht. Een Four Corners-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Four Corners. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Four Corners.

Betalingscondities

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Four Corners B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, directe en indirecte schade, op welke manier dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden. Four Corners sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Four Corners of aan onze opdrachtgevers wordt gezonden, het verlies van gegevens, opslaan of gebruik van videobestanden die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Four Corners.

Toepasselijk recht


Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief onze disclaimer en voorwaarden) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen


Four Corners behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van onze disclaimer en voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We raden je aan deze disclaimer en onze voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.