Disclaimer & voorwaarden

Fourcorners, a branding film agency

Four Corners B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09130724.

Disclaimer

Inhoud

De informatie die door Fourcorners wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Browser

We vinden het belangrijk dat je onze website optimaal kunt gebruiken. We raden je daarom aan om hiervoor de meest actuele versie van Google Chrome of Internet Explorer te downloaden, onze site werkt daarmee het best. Voor een gratis versie van deze browsers:

Tablet & mobiel

We streven ernaar om onze website op alle soorten devices optimaal te laten werken. Het type en/of formaat van jouw device kán er echter voor zorgen dat de website er net even wat anders uit zien dan dat zou moeten. Heb je het idee dat er belangrijke functies niet goed werken? Kruip dan tóch even achter de Mac, PC of laptop. Dan zit je sowieso goed!

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fourcorners kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Fourcorners en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Fourcorners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Fourcorners zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Fourcorners.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Fourcorners omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Copyright

Er rust auteursrecht op alle teksten, foto’s en films die door Fourcorners worden ontwikkeld. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Afnemer mag de informatie dus niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Four Corners B.V. Nederlands recht is van toepassing.

Toepasselijk recht

Fourcorners.nl en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief onze disclaimer en voorwaarden) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Fourcorners behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van onze disclaimer en voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We raden je aan deze disclaimer en onze voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte

Fourcorners, a branding filmagency stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Fourcorners bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

Reis en verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Fourcorners hanteert een vergoeding van € 0,30 per gereden kilometer van Fourcorners HQ naar de opnamelocatie en weer terug.

Muziek

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Auteursrecht

Concepten, ideeën, voorstellen en voice-over teksten die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Fourcorners. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Fourcorners de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Fourcorners-producties rust het auteursrecht. Een Fourcorners-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Fourcorners. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Fourcorners.

Betalingscondities

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Four Corners B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, directe en indirecte schade, op welke manier dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden. Fourcorners sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Fourcorners of aan onze opdrachtgevers wordt gezonden, het verlies van gegevens, opslaan of gebruik van videobestanden die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Fourcorners.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief onze disclaimer en voorwaarden) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Fourcorners behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van onze disclaimer en voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We raden je aan deze disclaimer en onze voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.